Buzzmetrics logo

Buzzmetrics

About

Buzzmetrics là một giải pháp nghiên cứu và phân tích mạng xã hội toàn diện nhất Việt Nam. Sự khác biệt của Buzzmetrics nằm ở khả năng phân tích chuyên sâu ở nhiều ngành hàng, mang lại cho các thương hiệu các Insight chất lượng và thiết thực dựa trên phản hồi của người tiêu dùng.

No jobs yet!

No wires yet!

By clicking "Continue" or continuing to use our site, you acknowledge that you accept our Privacy Policy and Terms of Use. We also use cookies to provide you with the best possible experience on our website.