Shahril Hamdan

Senior Advisor at GP Bullhound

Timeline

  • Senior Advisor

    Current role