Corey Pecoraro

Senior Accounting Manager at Mirati Therapeutics

About

Links

Previous companies

Illinois State University logo
Siemens logo

Timeline

  • Senior Accounting Manager

    August, 2023 - present

  • Accounting Manager

    July, 2022

  • Senior Accountant

    September, 2019